İstanbul Psikanaliz Derneği Etik İlkeler Yönetmeliği 

 

 

İstanbul Psikanaliz Derneğinin Etik Yönetmeliği, Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Etik Yönetmelik ve IPA Ölçütlerinin bütün maddelerini kapsamaktadır.

İstanbul Psikanaliz Derneği Etik İlkeler Yönetmeliğinin uygulanması Etik Kurulu tarafından gözetilir. Etik Kurulu Dernek Tüzüğünde belirtilen ilkelere göre üç asil üç yedek dernek üyesinden oluşur; Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için seçilir ve İPD tüzüğünde belirtilen yetkiler dahilinde çalışmalarını sürdürür.

 

 

Etik Yönetmelik 

Amaç: 

a) Dernek üyelerine, analizanlara, hastalara ve kamuoyuna insanî değerleri, psikanalitik ilkeleri ve profesyonel yükümlülükleri gösterir; 

b)  İPD üyesi analistlerin ve İPD’de formasyonda olan adayların psikanaliz uyguladığı durumlarda veya (psikoterapi veya danışmanlık gibi) başka her türlü klinik uygulama için, veya süpervizyondaki adaylarla  veya kurumsal bir çerçevede yapılan çalışmalar için geçerlidir; 


 

 

A) Etik kurallar

1)  İnsan Hakları: Bir psikanalist Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinde ve 

IPA’nın Ayrım Gözetmeme İlkesi’nde tarif edilen temel insan haklarının ihlal edildiği bir durumda asla yer almamalı veya herhangi bir şekilde ihlale olanak tanımamalıdır. 


2) Maddi düzenlemeler:  Analizin başlaması veya herhangi bir ücret değişikliğinin yürürlüğe konmasından önce tüm ücretler ve parasal düzenlemeler hastaya açıklanmış ve onun tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Analistle hastaları arasında başka parasal ilişkiler olamaz. 

3)Profesyonel ve Genel Doğruluk: 

a)  Gizlilik psikanalitik uygulamanın temellerindendir. Bir psikanalist hastalara ait bilgilerin ve evrakların gizliliğini korumak zorundadır. 


b)  Bir psikanalist mesleğin itibarını zedeleyecek şekilde davranmamalıdır. 

c)  Bir psikanalist, sadece diğer psikanalistlerle sınırlı olmadan, herhangi bir insanın veya derneğin itibarını zedeleyecek şekilde düşüncesiz ve kötü niyetli olmamalıdır veya akranlarının değerlendirmelerine isteyerek müdahale etmemelidir. Ancak zorlayıcı veya hafifletici şartlar olduğunda bu yeniden değerlendirilebilir.  

 

d)  Bir psikanalist, profesyonel gizliliğin gerektirdiklerine bağlı olarak hastalara ve meslektaşlara karşı dürüst olmalıdır; herhangi bir sahtekârlık, kandırma veya zorlayıcı bir tutum içinde bulunmamalıdır. 

4) Gücün Kötüye Kullanımı:

a)  Bir psikanalist, analiz sırasında veya analiz bittikten sonra analist ve analizan arasında olabilecek güç dengesizliğini dikkate almalı ve hastanın veya eski hastasının bağımsızlığı üzerinde aksi ve olumsuz bir etki yaratacak şekilde davranmamalıdır. 

b)  Bir hastanın bir psikanalist ile psikanalitik tedavisi isteğe bağlıdır ve hasta herhangi bir zaman tedaviye devam etmemeyi seçebilir veya başka bir tedavi veya öneri arayışına girebilir. 

c)  Analizin veya başka bir tedavinin sonlandırılması karşılıklı anlaşma anlaşle olur. Eğer bir psikanalist tedaviye devam etmeme kararı verirse, hastanın tedavi ihtiyacı ve mümkün olabilecek alternatif tedavi kaynaklarına ilişkin bilgilendirme konusunda makul istekleri dikkate alınmalıdır. 

d)  Bir psikanalist herhangi bir mesleki veya kurumsal konumunu hastalara, süpervizyondaki adaylarla ve meslektaşlara baskı yapmak için kullanmamalıdır. Böyle bir amaç için gizli bilgiler de kullanılamaz. 

e)  Bir psikanalist kendisinin tedavi etmekte olduğu hastaya veya süpervizyonunda olan adaya herhangi bir özel teklifte bulunamaz ve onunla cinsel ilişki kuramaz. 

5) Standartların Sürdürülmesi, Mesleki Becerilerde Azalma ve Hastalık  

a)  Bir psikanalist kendisini “Sürekli Mesleki Gelişim”e adamış olmalıdır ve meslektaşları ile ilişkisini uygun düzeyde sürdürmelidir. Bunun amacı yeterli derecede mesleki uygulama standardının ve mesleki ve bilimsel gelişmelere ilişkin yeterli güncel bilginin sürdürüldüğünden emin olunmasıdır. 

b)  Eğer bir psikanalistin kendi bireysel analizinde bir aksaklık olmuşsa (ve dolayısıyla tatmin edici şekilde tamamlanmamışsa) veya analiz sırasında kötüye kullanılmışsa, mağdur olan psikanaliste onu herhangi bir suç veya hata zannı altında bırakmayacak şekilde yeni bir psikanaliz gerekli olacaktır. 

c)  Başka bir psikanalistin etik kuralları ihlal edecek şekilde davrandığına dair bir kanıt görülürse,  İPD’nin Etik Kuruluna veya Yönetim Kuruluna (Doğrudan üyelik durumunda IPA’ya) bilgi vermek bir psikanalistin görevidir. 

d)  Bir psikanalist kendi uygulama kapasitesi ile ilgili şüpheye düşerse, daha kıdemli bir meslektaştan öneri almalıdır; başka bir meslektaşın mesleki zorunluluklarını yerine getirme kapasitesinin bozulmuş olduğunu görürse, o meslektaşı bilgilendirmek ve onu desteklemek bir psikanalistin görevidir. Bir psikanalist, bir meslektaşın psikanalitik kapasitesi ile ilgili göze çarpan endişelerin olduğu bir durumda ve kişinin konuyu ele almak konusunda istekli olmadığı bir durumda, İPD’nin Etik Kuruluna veya Yönetim Kuruluna (Doğrudan üyelik durumunda IPA’yı) bilgilendirmekle görevlidir. 

e)  Bir psikanalist, ölüm veya çalışamamak durumunda olma olasılığına karşı , hasta gizliliğini de dikkate alarak, tüm hastaların (tedavinin sürdürülmesi imkanını oluşturacak şekilde) bilgilendirilmesine dair gerekli şartları sağlamış olmalıdır.

 

 

B) İşleyiş

1) İPD Etik Kurulu Uluslararası Psikanaliz Birliğinin Etik Yönergesinde belirtilen kurallara uygun olarak çalışır. 

2) Etik Kurul İPD’de formasyonda olan veya yetki almış ya da çalışan psikanalistlerin görünür veya iddia edilen şekilde  etik olmayan davranış ve uygulamalarını tespit etmek ve bu durum hakkında gerekli süreci işletmek yükümlüğünü taşır. Kendisine doğrudan ya da YK başkanı tarafından iletilen İPD üyeleri, İPD kurumu ve İPD de formasyonda olan adaylar hakkındaki şikayetleri inceler.

3) Etik kurul, profesyonel etkinlikle ilgili şikayetlerin dışında etik ilkelerin yorumlanması veya daha iyi uygulanması için kendisine doğrudan veya YK yoluyla yapılan talepleri de değerlendirir ve sonuca ulaştırır. 

4) Şikayetler ve talepler İPD Etik Kuruluna veya İPD Yönetim kuruluna e-mail ya da posta yoluyla “dikkat etik” ibaresiyle birlikte yazılı olarak ve şikayetin veya talebin sahibi kişilerce imzalanmış olarak yapılmalıdır. 

5) İPD Etik Kurulu söz konusu şikayet ve talebi gündemine alır. Başvurular İPD YK başkanlığına yapılmışsa, İPD YK Başkanı söz konusu yazılı şikayeti Etik Kurulu Başkanına iletir ve bu konular da Etik Kurulun gündemine girer.  

6) Etik Kurulu Başkanı şikayetle veya taleplerle ilgili incelemeyi yapmak için Etik Kurulu toplantıya çağırır.  Etik Kurul her hangi bir şikayet veya talep olmasa da yılda en az iki kez toplanmalıdır. Şikâyet ve talepler söz konusu olduğunda toplantı sayısında sınırlaması yoktur. Etik Kurulu Kurul başkanının gerekli gördüğü sıklıkla toplanır. 

7) Etik Kurulu şikayeti yapan kişi/kişiler ve şikayetin hedefi olan üye/aday ile görüşmeler veya yazışmalar yapar. Söz konusu olan bir talepse, Etik Kurulu talebin sahibi ve sahipleri ile görüşmelere ve yazışmalar yapar.  

8) Şikayet söz konusu olduğunda: Bu görüşmeler ve değerlendirmeler sonucu Etik Kurulu bir rapor hazırlar ve :

a) Şikayetin Etik Kurulun  çalışma alanına girmediği ve geçersiz olduğu yönünde bir karar verir. İlgili tarafları ve YK’yı bu yönde bilgilendirir.

b) Şikayetin etik dışı davranışı kanıtlamadığına karar verilir ve üye/aday aklanır. İlgili tarafları ve YK’yı bu yönde bilgilendirir.

c) Üyenin uyarılmasına karar verebilir. İlgili tarafları ve YK yı bilgilendirir. 

d) Etik Kurul üyenin dernek üyeliğinin sonlandırılması konusunda YK’ya öneride bulunma kararı alabilir. Bu durumda YK da IPA’nın yetkili organını bilgilendirmelidir.

9) Talep söz konusu olduğunda: Etik Kurula gönderilen taleplerin de yazılı ve imzalı olması zorunludur. Etik Kurul talep konusundaki görüşünü talep sahiplerine ve YK’ya iletir. Gerekli görürse konunun ilk Genel Kurulda ele alınması için YK’ya başvuruda bulunur.   

10) Etik Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.

11) Etik Kurul şikayet ve taleplere koşullara uygun olarak makul bir sürede yanıt vermelidir. Sıra dışı durumlar dışında yapılan bir şikayet hakkında işlemin tümünün tamamlanma süreci bir yılı geçmemelidir. Talepler konusunda da makul bir sürede yanıt verilmelidir ve bu süre bir yıldan uzun olmamalıdır. 

12) Etik Kural ihlalini iddia eden tüm şikâyetler gizlilik içerisinde işlem görmelidir. Gizlilik, Etik Kurul üyeleri ve görevleri sırasında gizli bilgiden haberdar olması gereken diğer kurullar ve yönetim kurulu tarafından da sürdürülmelidir: bu gizlilik görevi, görev süresinin bitiminin sonrasına da uzanır. Etik Kurulunun aldığı kararları Etik Kurulu Başkanı görev süresi bitse dahi, on yıl boyunca kapalı zarf içinde saklamakla yükümlüdür.

13) Şikâyetin Geri Çekilmesi: Etik kurula bir şikâyetin resmi olarak iletilmesi durumunda, şikâyetçi şikâyetini Etik Kurulun rızası olmadan geri çekemez. Eğer şikâyetçi etik kurulla işbirliğinden çekilirse, şikâyeti dikkate almaya devam etmek etik kurulun kendi takdirindedir.
Ayrıca şikayet Etik Kurula resmi olarak iletildiğinde, eğer şikâyet edilen kişi işbirliğine girmez veya işbirliğinden vazgeçerse, üyelikten ayrılırsa veya ölürse, şikâyeti dikkate almaya devam etmek Etik Kurulun takdirindedir.

14) Etik Kurulunun tüm çalışmaları sırasında, yaptığı incelemelerde ve kararlarında analist analizan ilişkisine dikkat edilir. Kurul üyelerinden birinin analizanı veya süpervizyonundaki aday hakkında bir inceleme yapılması söz konusu olduğunda bu şikayet sonuçlandırılana kadar o üye yerini Etik Kurulunun yedek üyelerinden birine bırakır. Aynı şekilde, Etik Kurulu üyelerinden biri hakkında bir şikayet söz konusu olduğunda o üye, bu şikayet sonuçlandırılana kadar yerini Etik Kurulunun yedek üyelerinden birine bırakır. 

 

Bu yönetmelik İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 23 Mayıs 2017 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurulunda onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.