İstanbul Psikanaliz Derneği Etik İlkeler Yönetmeliği 

İstanbul Psikanaliz Derneği Etik İlkeler Yönetmeliği Etik Kurulu tarafından uygulanır. Etik Kurulu Dernek Tüzüğünde belirtilen ilkelere göre seçilir ve çalışmalarını sürdürür.

A) Etik ilkeler: 

Psikanaliz uygulamasında, analizanların, analistlerin ve İstanbul Psikanaliz Derneğinin korunması amacıyla aşağıdaki yönergelere uyulması gerekmektedir.

1. Psikanaliz kime ve ne zaman yapılır (endikasyon)
Psikanalistin görevi hastasının psikanaliz ya da psikanalitik bir uygulamadan yarar görüp göremeyeceğini mümkün olduğu kadar net bir şekilde değerlendirmektir.
Hastası ile ya da onun yakın çevresi ile olan kişisel ilişkilerinin aktarımın gelişmesine ve analiz edilmesine bir engel oluşturmayacağından emin olmalıdır.
Psikanalist kendi yaşının ve sağlık durumunun psikanalitik bir çalışmayı düzgün bir şekilde yürütmeye elverişli olup olmadığını değerlendirmek zorundadır.

2. Bilgilendirme
Psikanalist, bilgilendirme zorunluluğu çerçevesinde, analitik çalışma için gerekli olan güven ilişkisinin oluşturulmasına öncelik vermek durumundadır.
Psikanalist, psikanalitik süreç başlamadan önce, hastasını analitik çalışma koşulları ve biçimleri konusunda bilgilendirmelidir. Seansların süresi ve sıklığı, ödenecek paranın tutarı ve ödemenin nasıl yapılacağı önceden belirtilmelidir.
Psikanalist tarafından getirilecek her türlü değişiklik önceden hastaya bildirilmeli ve bu değişikliğin analitik süreç üzerindeki etkileri göz önüne alınmalıdır.
Başlangıçta hastanın verdiği kabul hiçbir şekilde onun analitik çalışmaya son verme isteğine karşı bir sav olarak kullanılamaz.
Hastanın koşulları kabul etmiş olması asla etik kurallara uymamanın veya deontoloji kurallarını çiğnemenin bir gerekçesi olarak kabul edilemez.

3. Mesleki sır saklama
Psikanalist hasta ile ilgili, analitik çalışma sırasında öğrenmiş oldukları dahil, her türlü bilginin kendi aralarında kalması kuralına sonuna kadar uymak zorundadır. Bu sırların saklanması kuralı eğitsel etkinlikler ve meslektaşlar arası klinik tartışmalar için de geçerlidir.
Bir çocuğun ailesine veya bir erişkinin vasisine, veya başka uzmanlara veya hastanın sağlığı ve korunması ile ilgili her hangi bir üçüncü kişiye aktarılacak bilgiler ancak psikanalistin, sır saklama kuralına uygun bir şekilde aktarılması gerekliliğine inandığı, sadece gerçekliğe ait unsurlar konusunda olabilir.
Bilimsel önemin hastanın öneminin önüne geçmeyeceği bilimsel sunumlarında psikanalist, hastasının bir başkası tarafından tanınmasına neden olabilecek her türlü bilgiden uzak durmalıdır.
Mesleki sır ve özel yaşama saygı hakkı hastanın ve psikanalistin ölümünden sonra dahi korunmak zorundadır. Psikanalist bunu sağlayacak her türlü önlemi alır.

5. Gereksinim doyurmama kuralı (abstinans)
Psikanalist her koşulda hastasıyla yürüttüğü analiz çalışmasının menfaatlerini gözeterek hareket eder. Mesleki konumunun kendisine verdiği hakları ve hastasıyla arasında gelişmiş olan aktarım ilişkisini asla başka bir amaç için kullanamaz.
Psikanalitik çalışmanın doğru ilerlemesi için, psikanalist kendisini hastasından gerek fiziksel, gerek sözel, gerekse toplumsal olarak ölçülü bir uzaklıkta tutar.
Hastası ile her türlü cinsel ya da saldırgan eylemden tümüyle uzak durur. Hastanın bu türden bir ilişkiye gönüllü olması asla psikanalistin bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Psikanalist maddi bir çıkar sağlamak amacıyla hastasını mahrem bilgilerini kendisine aktarması yönünde teşvik edemez.

5. Bütün bu kurallar psikanalitik formasyon süresindeki süpervizör ve süpervize ilişkileri için de geçerlidir.

 

B) İşleyiş:

1. Etik Kurulu yalnızca İPD YK başkanına gelen İPD üyeleri hakkındaki yazılı şikayetleri inceler.

2. İPD YK Başkanı söz konusu yazılı şikayeti Etik Kurulu Başkanına iletir. 

3. Etik Kurulu Başkanı şikayetle ilgili incelemeyi yapmak için Etik Kurulu toplantıya çağırır. 

4. Etik Kurulu şikayeti yapan kişi ve şikayetin hedefi olan üye ile görüşmeler yapar.

5. Bu görüşmeler ve değerlendirmeler sonucu Etik Kurulu bir rapor hazırlar ve:

   a) Üyenin uyarılması ya da dernek üyeliğinin sonlandırılması yönünde YK’na öneride bulunma kararı alabilir. 

   b) Şikayet hakkında takipsizlik kararı yönünde YK’na öneride bulunabilir. 

6. Etik Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.

7. Etik Kurulunun tüm çalışmaları sırasında, yaptığı incelemelerde ve kararlarında analist analizan ilişkisine dikkat edilir. Kurul üyelerinden birinin analizanı hakkında bir inceleme yapılması söz konusu olduğunda bu şikayet sonuçlandırılana kadar o üye yerini Etik Kurulunun yedek üyelerinden birine bırakır. Aynı şekilde, Etik Kurulu üyelerinden biri hakkında bir şikayet söz konusu olduğunda o üye, bu şikayet sonuçlandırılana kadar yerini Etik Kurulunun yedek üyelerinden birine bırakır. 

8. Etik Kurulunun aldığı kararları Etik Kurulu Başkanı görev süresi bitse dahi,  on yıl boyunca kapalı zarf içinde saklamakla yükümlüdür. 

9. Etik Kurulunun çalışmaları sırasında sır saklama ilkesine titizlikle uyulur. 

 

Bu yönetmelik İstanbul Psikanaliz Derneği’nin 27 Ocak 2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulunda onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

İPD 2016-2018 yılı Etik Kurul Üyeleri: Ayça Gürdal Küey, Talat Parman, Peykan Gökalp