Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin adı “İstanbul Psikanaliz Derneği” olup merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2: Derneğin amacı: Ruhsallığın araştırılmasında kullanılan bir yöntem, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan bir teknik ve insanbilimlerine yeni bir boyut getiren bilimsel bilgi birikimi olarak psikanalizi tanıtmak, aktarmak, yaymak ve geliştirmektir.

Madde 3: Dernek, bu amacı gerçekleştirmek için psikanalitik formasyon, çeşitli bilimsel toplantılar, seminerler, paneller, konferanslar, bilimsel kongreler, sempozyumlar düzenler; dergi, broşür, bülten, kitap yayınlar. Üyelerinin psikanalitik bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacı ile çeşitli etkinlikler ve klinik toplantılar düzenler. Psikanalizin gelişimi için çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur. Gerektiğinde uluslararası etkinliklerde bulunabilir, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir.

Derneğin Kurucuları 

Madde 4: İstanbul Psikanaliz Derneğinin kurucuları şunlardır: 

  1. Talat PARMAN
  2. E. Tevfika İKİZ
  3. M. Levent KAYAALP
  4. Z. Elda ABREVAYA
  5. Ayça Gürdal KÜEY
  6. M. Raşit TÜKEL
  7. Başak YÜCEL

Üyelik

Madde 5: Uluslararası psikanaliz geleneğinin kabul ettiği formasyonu tamamlamadan, yalnızca İstanbul Psikanaliz Derneği üyesi olmak psikanalist unvanı kullanma hakkı vermez.

Madde 6: Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Üyeliğe Kabul Edilme

Madde 7: Derneğe asıl üye olabilme koşulları: 

a) Uluslararası Psikanaliz Birliği geleneğine uygun biçimde psikanalitik formasyonu tamamlamış olmak

b) Tıp fakültesi mezunu olmak veya klinik psikoloji yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da ruh sağlığı alanında yeterli klinik bilgi ve deneyime sahip olduğunu kanıtlamak.

c) Mesleki yaşamında psikanalizi uyguluyor olmak.

Madde 8: Madde 7 deki tüm koşulları dolduranlar dernek sekreterliğine yazılı olarak başvururlar. Başvuruyu takiben iki dernek üyesinin teklifi üzerine başvuru, Yönetim Kuruluna iletilir. Yönetim Kurulu, üye adayının durumunu kanun ve tüzüğe uygun bulursa kendisini asıl üyeliğe kabul eder. Bu kararın alınabilmesi için 2/3 çoğunluk aranır. Bu işlemin otuz gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. 

Türk vatandaşı olmayanların derneğimize üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarından aranan şartlar dışında Türkiye’de ikamet hakkına da sahip olmaları gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Madde 9: Derneğin amacına veya çalışmalarına katkıları bulunan gerçek kişiler Yönetim Kurulunun veya dört asıl üyenin teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile onursal üyeliğe kabul edilebilirler. Onursal üyelerden aidat alınmaz, seçme ve seçilme hakları yoktur. 

Üyelikten ayrılma ve üyelikten çıkarılış

Madde 10: Her üye Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurup üyelikten ayrılma talebinde bulunabilir.

Madde 11: Bir üyenin, Dernekler Kanununa göre, derneklere üye olma hakkını kaybettiğinin saptanması halinde o üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Madde 12: Dernek üyeliğinden çıkarılış şartları şunlardır:

a) Psikanalizin kabul edilmiş etik kurallarına ve Etik Kurulu tarafından belirlenmiş etik ilkelere aykırı hareket etmek.

b) Derneğin bilimsel şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.

c) Dernek aidatını iki yıl üst üste ödememek.

Madde 13: Durumları Madde 12 deki şartlara giren üyeler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim Kurulunca, hakkında üyelikten çıkarma yönünde karar alınan üye Genel Kurul toplantısına kadar dernek faaliyetlerine katılamaz. Bu durumdaki bir üyeye konunun Genel Kurula sunulacağı Yönetim Kurulunca elektronik posta yoluyla ve iadeli taahhütlü mektupla bildirilir, arzu ederse Genel Kurul toplantısına savunma maksadıyla katılabilir, toplantıya gelmemesi halinde hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Dernek Organları

Madde 14: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Etik Kurulu

Genel Kurul

Madde 15: Genel Kurul dernek asıl üyelerinden oluşur. Her üyenin bir oyu vardır. Onursal üyeler, oylamalara katılmaksızın, Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler. 

Madde 16: Genel Kurulun olağan toplantısı iki yılda bir Ocak ayında yapılır. 

Madde 17: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulunun gerek görmesi veya Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sadece davet gündemi görüşülür.

Madde 18: Genel Kurula davet, Yönetim Kurulunca en az 15 gün önceden mahalli bir gazete ile ilan edilerek veya elektronik posta ya da üyelere yazılı davetiye gönderilerek yapılır. Davetiyede toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirilir. 

Madde 19: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Genel Kurulun ilk toplantısında gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde en geç on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 20: Genel Kurul toplantısı açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile başkan vekili ve sekreterler seçilir. 

Madde 21: Genel Kurulda gündem maddeleri görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az beşte birinin yazılı olarak görüşülmesini istedikleri konunun gündeme alınması zorunludur. 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 22: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim, Denetleme ve Etik Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği, etik ilkeler yönetmeliği değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 23: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenmesi, aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g) Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

i) Derneğin fesih edilmesi,

j) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

k) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Kanunların ve tüzüğün kendisine verdiği bütün yetkileri kullanır.

Genel Kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu

Madde 24: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulundaki açılan üyeliklere yedekler aldıkları oy sırasına göre davet edilirler. 

Madde 25: Yönetim Kurulu, derneğin Genel Kuruldan sonraki yetkili karar ve icra organıdır. Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır, ancak iki toplantı arasındaki süre altmış günü hiçbir şekilde aşamaz. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulunda kararlar salt çoğunlukla alınır. Yalnızca derneğe yeni bir üyenin katılması kararı için 2/3 çoğunluk aranır. 

Madde 26: Yönetim Kurulu, seçimini takip eden üç gün içinde toplanarak aşağıda gösterildiği gibi işbölümü yapar. 

a) Başkan: Derneği resmi makamlara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, bilimsel toplantıları, panel ve konferans ve kongreleri yönetmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

b) İkinci Başkan: Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirmek. 

c) Genel Sekreter: Derneğin yazışmalarını yönetmek, bilimsel toplantıları düzenlemek veya düzenletmek, toplantı tutanaklarının düzenli tutulmasını sağlamak, başkan ve ikinci başkanın her ikisinin de bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirmek.

d) Sayman Üye: Derneğin mali işlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak, derneğin acil ihtiyaçlarını karşılayacak miktardan fazla parasını bir bankaya yatırmak ve bu hesaptan para çekmek. 

e) Üye:  Kendisine verilen görevleri yürütmek, bilimsel toplantıların tutanaklarını tutmak veya tutulmasını sağlamak, Genel Sekretere ve Sayman Üyeye yardımda bulunmak.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 27: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli bütün kararları almak ve çalışmalar yapmak. 

b) Genel Kurulca alınan kararları yerine getirmek, 

c) Yönetim Kurulu üyelerine verilen görevlerin veya Bilimsel Çalışma Gruplarının görevlerinin yapılmasını takip etmek.

d) Üyelerle ilgili etik ihlallere ilişkin şikayetleri Etik Kuruluna iletmek ve Etik Kurulu tarafından kendisine iletilen raporları sonuca bağlamak. 

e) Kanunların ve tüzüğün verdiği yetkileri kullanmak. 

Denetleme Kurulu: 

Madde 28: Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 29: Denetleme Kurulu, en az yılda bir derneğin hesaplarını ve her türlü yazışmaları ile faaliyetlerini inceleyerek sonucunu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Kurul toplandığında da ayrıca bir rapor sunulur.  

Madde 30: Denetleme Kurulu, Dernekler Kanunu ve diğer kanunlar ile dernek tüzüğünün verdiği diğer yetkileri kullanır.  

Etik Kurulu

Madde 31: Etik Kurulu, Uluslararası Psikanaliz Birliği ve İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından kabul edilen etik kuralların uygulanmasını gözetmek ve dernek üyeleri hakkında etik ihlallere ilişkin şikayetleri incelemek ve değerlendirmek üzere kurulmuş, Genel Kurul tarafından iki yılda bir seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Madde 32: Etik Kurulu, seçimi takip eden üç gün içinde toplanarak bir başkan seçer. 

Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 33: Etik Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Psikanalitik uygulamaya ilişkin etik ilkeleri ve Etik Kurulunun işleyiş biçimini belirleyen Etik İlkeler Yönetmeliğini hazırlamak ve yönetmeliği Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletmek. 

b) Gerek görüldüğünde Etik İlkeler Yönetmeliğinde değişiklik ya da eklemeler yapmak ve değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletmek. 

c) Uluslararası Psikanaliz Birliğince kabul edilen etik kurallara ve Genel Kurulca onaylanmış Etik İlkeler Yönetmeliğine uygun olarak dernek üyelerinin psikanalitik uygulamalarının bu ilkeler çerçevesinde yürütülmesini gözetmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen, üyelerle ilgili etik ihlallere ilişkin şikayetleri incelemek ve değerlendirmek. Sonucu Yönetim Kuruluna bildirmek.

e) Çalışma biçim ve işleyişini Genel Kurulca onaylanmış Etik İlkeler Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yürütmek. 

Etik İlkeler Yönetmeliği 

Madde 34: Dernek üyelerinin psikanalitik uygulamalarında etik standartları belirlemek üzere Uluslararası Psikanaliz Birliği geleneklerine uygun olarak hazırlanmış bir yönetmeliktir. Yönetmelik, Etik Kurulu tarafından hazırlanır ve gerekli görüldüğünde değişiklik ve eklemeler yapılarak Yönetim Kuruluna iletilir. Yönetmeliğin ve yapılabilecek her tür ek ve değişikliğin Genel Kurulun onayına sunulması zorunludur. Yönetmelik ve yapılabilecek her tür değişiklik ve ekleme Genel Kurulun onayına Yönetim Kurulu tarafından sunulur. Genel Kurulda yönetmeliğin kabulu ve yönetmelikte değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Yönetmelik değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda yönetmelik değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  

Yayın Organı 

Madde 35: Dernek, Yönetim Kurulunun kararı ile dergi, kitap, broşür gibi yayınlar yapabilir. 

Bu tür yayınlar yapıldığı takdirde yayınların sahibi dernek tüzel kişiliği adına dernek başkanıdır. Yayınların Yazı İşleri ya da Yayın Kurulları, Yönetim Kurulunca saptanır. 

Psikanaliz Yazıları Ödülleri 

Madde 36: İstanbul Psikanaliz Derneği her yıl ülkemizde süreli ve süresiz yayınlarda basılan Türkçe telif (özgün) veya çeviri psikanaliz yazılarına iki dalda ödül verir: “Teşvik” ödülü psikanaliz yazın alanında ilk yapıtlarını veren kişi ya da kuruluşlara verilir. “Başarı” ödülü psikanalitik yazın alanında yaptığı çalışmalarla ülkemizde psikanalitik yazının yaygınlaşması ve gelişimine katkıda bulunan kişi ya da kuruluşlara verilir. Öduller Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilen beş kişilik ödül komitesi tarafından belirlenir. Aynı dalda birden fazla (en fazla üç) yapıta ödül verilebileceği gibi gerekli görüldüğü takdirde o dalda ödül verilmeyebilir. Ödül verilme koşulları ayrıca ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan yönerge ile tanımlanır.

Bilimsel Çalışma Grupları 

Madde 37: Yönetim Kurulunun sorumluluğu altında çalışmak üzere, derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için “Bilimsel Çalışma Grupları” kurulabilir. Bu gruplar kongre, seminer, sempozyum düzenlenmesi, yayın etkinliklerinde bulunulması gibi görevler görürler. Aksi belirtilmediği takdirde grupların görevlendirilme süreleri iki yıl ile sınırlıdır. Bu gruplar, Yönetim Kurulunca görevlendirilen 3-5 üyeden oluşurlar, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar, üçüncü kişilere karşı yetki ve sorumlulukları yoktur. 

Şube ve Federatif İlişkiler 

Madde 38: Derneğin şubesi yoktur. Yurt içindeki benzeri kuruluşlarla federasyon kurulması Genel Kurul kararına bağlıdır. Faaliyet alanını ilgilendiren yurt dışındaki bilimsel kuruluşlarla ilişkilerde Dernekler Kanunundaki hükümlere göre hareket edilir.  

Gelir ve Giderler 

Madde 39: Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üyelerden aidat olarak alınacak yıllık 100 TL’dir. Her Genel Kurulda bir sonraki dönemin üye aidatı günün şartlarına göre yeniden belirlenir

b) Derneğe kayıt sırasında alınacak ödenti 100 TL’dir. Her Genel Kurulda bir sonraki dönemin üye kayıt ödentisi günün şartlarına göre yeniden belirlenir

c) Bağış ve yardımlar

d) Dernekçe hazırlanan ya da yayın hakkı derneğe bırakılan dergi, kitap, broşür vb satışından elde edilen gelirler

e) Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için düzenlenecek kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler

f) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri

g) Derneğin banka hesabından elde edilecek mevduat faizleri 

Madde 40: Derneğin giderleri şunlardır:

a) Yönetim ve büro giderleri

b) Demirbaş eşya giderleri

c) Yayın ve yazışma giderleri

d) Derneğin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri 

Madde 41: Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Bu evraklar özel kanunlarında ayrı bir süre belirtilmemişse beş yıl saklanır. 

Madde 42: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı Belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve Alındı Belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu Alındı Belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Madde 43: Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri Yetki Belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki Belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten Yetki Belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki Belgesinin süresinin bitmesi veya adına Yetki Belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan Yetki Belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

Madde 44: Derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para miktarına göre Yönetim Kurulunca saptanır.  

Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Madde 45: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

İşletme hesabı esasına göre dernek tarafından aşağıda sayılan defterler tutulur. Bu defterlerin noter ya da İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş olmaları gereklidir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz:

a) Yönetim Kurulu Karar Defteri

b) Üye Kayıt Defteri

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri

d) İşletme Hesabı Defteri

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

f) Demirbaş Defteri

Bilanço esasına geçilmesi durumunda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şöyledir: a, b ve c bentlerinde belirtilen ilk üç defter ile e ve f bentlerinde belirtilen defterler bilanço esasına geçildiğinde de tutulur. Bunlara ek olarak Yevmiye Defteri ve Büyük Defter tutulmalıdır. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bilanço esasına göre tutulan defterlerin de (Büyük Defter hariç), noter ya da İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş olmaları gereklidir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 46: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir 

İç Denetim 

Madde 47: Derneğin iç denetimi, kural olarak Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Bununla beraber aidat borçlarını tamamen ödemiş bulunmak kaydıyla her üyenin dernek işlemleri hakkında görüşlerini, önerilerini veya şikâyetlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmeye hakkı vardır. Başvuru üzerine Yönetim Kurulu gerekli incelemeyi yaparak sonucunu yazılı olarak ilgili üyeye bildirir. 

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 48: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  

Tüzük Değişikliği 

Madde 49: Dernek tüzüğünde değişiklik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca yapılabilir. Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için önceden üyelere gönderilen davetiyelerde belirtilen gündemde konunun bulunması gerekir. Tüzük değişikliği teklifi, tüzüğün 21. maddesinin ikinci cümlesine göre gündeme dahil edilemez. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Derneğin Feshi 

Madde 50: Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin feshine karar verilmesi halinde derneğin parası ve mal varlığı Genel Kurulun günün şartlarına göre belirleyeceği bir kamu kuruluşuna devredilir.  

Madde 51: Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Psikanaliz Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  

Hüküm Eksikliği 

Madde 52: Bu tüzükte açıklık olmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu konulara atfen çıkarılmış Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Madde 53: Bu tüzük elli üç maddeden ibarettir.